Skip to content

Âsttjemvuõttčiõlǥtõs

Tät âsttjemvuõttčiõlǥtõs lij Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio âsttjemvuõttčiõlǥtõs. Kääzzkõs käunnai addrõõzzâst https://sdtsk.fi. Čiõlǥtõs lij peiʹvvuum 24.1.2022. Kääzzkõõzz âsttjemvuõđ lij ärvvtõõllâm åålǥbeällsaž äʹšštobddiorganisaatio.

Digikääzzkõõzz âsttjemvuõđ sââʹjj

Seiddõõzzâst jeäʹla teâđast åårrai âsttjemvuõttvääʹn da tõin pieʹǩǩin tõt teâudd puk âsttjemvuõttõõlǥtõõzzid.

Vuâmmšek-a âsttjemvuõttvääʹn digikääzzkõõzzâst? Iʹlmmed tõʹst miʹjjid da tuejjeep pueʹrmõõzz mieʹldd vääʹn teevvmõššân

Jõs vuâmmšek seiddõõzzâst âsttjemvuõttvaaʹnid, vuäitak iʹlmmted tõin neʹttpååʹštin addrõʹsse info@sdtsk.fi

Vuåppâmveʹrǧǧneǩ

Jõs vuâmmšak seiddõõzzâst âsttjemvuõttvaaʹnid, uuʹd vuõššân maacctõõzz miʹjjid leʹbe seiddõõzz âʹlnnõõnnʼja. Vasttõõzz vuäǯǯmõõžžâst vuäitt mõõnnâd nuʹt 14 peeiʹv. Jõs jiõk leäkku tååđvaž vuäǯǯmad vasttõʹsse leʹbe jiõk vuäǯǯ vasttõõzz ni vooʹps kueiʹt neäʹttel poodd, vuäitak tuejjeed iʹlmmtõõzz Saujj- Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttra. Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkonttâr seeidast säärnat tärkka, mäʹhtt iʹlmmtõõzz vuäitt tuejjeed da mäʹhtt ääʹšš ǩiõttʼtõõlât.

Vuåppâmveʹrǧǧneeʹǩǩ õhttvuõđteâđ

Saujj-Lääʹddjânnam vuʹvddvaaldâšmkoontâr
Âsttjemvuõđ vuåppmõš juâǥǥas
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus​@avi.fi
teʹlfon-nââmar kuvddlõs 0295 016 000