Skip to content
Home » Ääi´jpoddsaž » Säʹmmla sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi äʹššneʹǩǩen

Säʹmmla sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi äʹššneʹǩǩen

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio kåčč vuõssmõs pååđčiõlǥtõõzzâs õlmstâʹttemšõddmõʹšše seärad 24.4. čiâss 14–16

Santa´s Hotel Santa Claus, konfereʹnss-sââʹjj riâdd -1, Ruäʹvnjargg
Šõddmõš lij pukid äävai da lääʹddǩiõllsaž. Kuâsstep kaaʹfin.
Šõddmõõžž lij vueiʹtlvaž seuʹrrjed še Teams-õhttvuõđin,
raauk vuässõõttâmliiŋk neʹttpooʹštin info@sdtsk.fi.

PROGRAMM

14.00                
Šõddmõõžž ääʹvummuš, komissio saaǥǥjååʹđteei Hannele Pokka da komissaar Anni-Siiri Länsman

14.15                
Säʹmmla soti-kääzzkõõzzi äʹššneʹǩǩen – ǩičldõk säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzid kuõskki tuʹtǩǩummša Lääʹddjânnmest
Komissiooʹje valmštõllum pååđčiõlǥtõõzz ouʹdde pohttmõš YTT Lydia Heikkilä

14.45                
Äʹšštobddipaneeʹl vuässõõttji čõõđ mõõnnmõš da saǥstõõllmõš
Lappi pueʹrrvââjjamvuʹvdd / LapHa

  • sosiaaljååʹđteei Liisa Niiranen
  • sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi kääzzkõs-šurr Mirja Laiti
  • sääʹmǩiõllsaž da kulttuurmeâldlaž kääzzkõõzzi oouʹdeemjååʹđteei Tuuli Miettunen
  • miõlltiõrvâsvuõđ da addiktioi hååid jååʹđteei Antti Alaräisänen
  • sääʹmǩiõl luʹvddkååʹdd saaǥǥjååʹđteei Laura Niittyvuopio-Valle
  • sääʹm psykososiaalʼlaž tuärj juâkkaz / Uvjj – Uvjâ – Uvja haʹnǩǩõsjååʹđteei Heidi Eriksen

Sosiaal- da tiõrvâsvuõttministeria / STM

sosiaalduumšeǩ Juha Luomala

Sámi Soster rõ / Säʹmmlai sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj organisaatio

  • tåimmjååʹđteei Ristenrauna Magga

Saamelaiskäräjät / Sámediggi / Sämitigge / Sääʹmteʹǧǧ

  • soti-luʹvddkååʹdd vuäzzlaž Armi Palonoja

Kolttakulttuurisäätiö / Sääʹmkulttuurfondd

  • oudsteei

Oummui kõõččmõõžž

16.00                 Šõddmõõžž ǩiõrǥtummuš

TIÕRV PUEʹTTEM!

Lââʹssteâđ www.sdtsk.fi.

Čiõlǥtõs lij laaddâmnalla liiŋkâst: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-830-7