Skip to content
Home » Ääi´jpoddsaž » Ooccâmiʹlmmtõs: Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piisarkååʹdd plaaneei (ooʒʒât oʹđđest)

Ooccâmiʹlmmtõs: Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piisarkååʹdd plaaneei (ooʒʒât oʹđđest)

Riikksuåvtõs lij õhttsažtuâjast Sääʹmtiiʹǧǧin da Saaʹmi siidsåbbrin piijjâm Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio, koon tåimmpââʹjj lij 28.10.2021-31.12.2023. Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio täävtõssân lij aiccâd da ärvvtõõllâd säʹmmlai ǩiõččlâʹsttem historiallaš da ânnʼjõž čårstummuž. Tääzz koʹlle jeäʹrbi mieʹldd riikk suddeempolitikk di vuõiggâdvuõđi neuʹrrummuž.

Komissio tuâjjan lij čiõlǥted, mäʹhtt täk vaaikte säʹmmlaid da sij õutstõʹsse ânnʼjõž vueʹjjest. Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio lij tuâjstes piijjâmtuʹmmstõõǥǥ meâldlânji jiõččvälddsaž da čõnnsâʹttem.

Säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio rääjj tuâjstes rapoort, kååʹtt âânn seʹst konkreettlaž tåimmeʹtǩǩõõzzid. Rapoort luõvtet riikksuåvtõʹsse, Sääʹmtegga da Saaʹmi siidsåbbra 31.12.2023 mõõneeʹst. Komissiost lie vitt jeeʹres vueʹsspieʹli eʹtǩǩeem komissaar. Komissio tuâj tuärjjan päʹlǩǩeet piisarkååʹdd. Komissio vaʹlljad jiõccses vueiʹvvpiisar da jeeʹres piisarkååʹdd. Komissio piisarkåʹdd toiʹmmai vaaldâšm peäʹlest riikksuåvtõõzz kanslia õhttvuõđâst da kanslia tuärjjad tuejjeem tääʹzz toiʹmmjummuž riikk täällarvvlõõzzâst miõttum mieʹrrtieʹǧǧ veäkka.

Riikksuåvtõõzz kanslia iʹlmmat oʹđđest ooccâmnalla

säʹmmlai tuõttvuõtt- da suåvâdvuõttkomissio piisarkååʹdd

mieʹrräiggsaž veʹrǧǧkõõsk komissio tåimmpââʹj äigga 31.12.2023 räjja. Mieʹrräiggsažvuõđ mäinnan lij tuâj luândd.

Plaaneeʹjen reâuggai oummu tåimmkoʹvve koʹlle piisarkååʹdd takai vaaldšemvuõđlaž tuâj, mâʹte tällõs- da mäʹtǩǩvaaldâšm, di toimmupiijjmõõžž koordinâʹsttem vueiʹvvpiisar tuärjjan.

Tääzz koʹlle jm. kuullâmpooddi plaanummša da jäʹrjstõõllmõʹšše di maaʹtǩi organisâʹsttma õhttneei tuâj. Plaaneei vaʹsttad komissio siisklaž da åålǥlaž saaǥǥtummuž plaanmest. Tuâjaid kooll saaǥǥtummuš jeeʹres kanaalin da õhttsažtuâjj-jooukin. Tän lââʹssen tuâjjkovv kätt neʹttseeidai da liâđǥlaž tuâjjsõõʹji âʹlnnââʹnnem. Plaaneei vuäitt tåimmad jeäʹrben suåppum naaʹlin komissio jeeʹres toiʹmmjummša õhttneei tuâjain. Plaaneeʹji siisklaž tuâjj-juâǥǥast da teäddõõzzin vueiʹtet suåppâd tääʹrǩben, ko toiʹmmjummuš älgg. Jos leäk ooccâm pääiʹǩ ääiʹjab de tuu ooccmõš vääʹldet lokku da tuʹst ij taarbâž vuõltteed ođđ ooccmõõžž.

Ooccjest oudldet sääʹmǩiõl šiõǥǥ njäälmlaž da ǩeerjlaž tääid. Ooccja ǩiõččât ouddõssân tuʹlǩǩeemtääid sääʹmǩiõlâst / sääʹmǩiõʹlle di šiõǥǥ sääʹmkulttuur tobddmõõžž. Ooccjest oudldet šiõttuum veʹrǧǧoummin õõlǥtum dommjânnmallaš ǩiõli tääid di jeeʹres (jeäʹrben eŋgglõsǩiõll, taarrǩiõll) ǩiõlltääid. Plaaneeʹjest âlgg leeʹd täidd ǩeeʹrjted lõđstum teeʹkst, rapoortid da õʹhttepiijjmõõžžid. Lââʹssen šiõǥǥ vuârrvaaiktemtääid, õhttsažtuâjjodd di harjjnummuš saaǥǥtummuž da takaivaaldâšm tuâjain oouʹdee tuâj oʹnnsteeʹjes håiddmõõžž. Tuâjai håiddmõõžž tuärjjad ânnʼjõõvvi ämmtallaš tuʹtǩǩõs leʹbe škooultõs.

Piisarkååʹdd tåimmpäiʹǩǩ puätt leeʹd säʹmmlai dommvuuʹdest, mõõn oocci âlgg väʹldded lokku. Tääʹrǩab sâjjdâʹttempäiʹǩǩ-kåʹdd seʹlvvan mâʹŋŋlest. Tuâjj ooudald âʹlddåårrmõõžž tåimmpääiʹǩest da vueʹzzin maatkčummuž tuâjai kaiʹbbjem veiddsõsvuõđâst. Tuâjast lij ougglest reâuggamvueiʹttemvuõtt.

Päʹlǩǩõs lij euʹrrmeärrsaž da tõt sâjjdââtt silttummuž da tääʹrǩben mieʹrruum tuâjai vuâđald ärvvtõõllmõõžž mieʹldd 3000–3500 eeuʹr kõʹsǩǩe.

Vergga leʹbe toimmu vaʹlljuum oummust vueiʹtet tuejjeed oocci miâsttmõõžžin persoonstaanvuõttčiõlǥtõõzz (Staanvuõttčiõlǥtõslääʹǩǩ 726/2014). Staanvuõttčiõlǥtõsmõõntõõllmõõžžâst da oummu, ǩeäʹst tuejjeet čiõlǥtõõzz, vuõiggâdvuõđin käunnʼje tääʹrǩab teâđ addrõõzzâst www.supo.fi.

Veʹrǧǧkõõskâst vueiʹtet ââʹnned jäänmõsân kuuđ määnpââʹj ǩiččlõddâmääiʹj.

Lââʹssteâđaid tååimast ouʹdde komissio saaǥǥjååʹđteei Hannele Pokka puh. 040 4822 772 di plaaneei Inari Alanko puh. 0295 160 245.

Tååimai ooccâmäiʹǧǧ älgg 8.11.2022. Riikksuåvtõõzz kansliaaʹje čuäʹjtum ooccmõõžžid raaukât tååimted mââimõõzzâst 17.11.2022 čiâss 16.15 mõõneeʹst ââʹneeʹl vuõss-sâjjsânji liâđǥlaž lomaakk addrõõzzâst www.valtiolle.fi (ID 23-73-2022 ohjjad vuõiʹǧǧest iʹlmmtõʹsse). Mâŋŋnam ooccmõõžžid jeät valddu lokku. Ooccmõõžž vuäitt tååimted še riikksuåvtõõzz kanslia rekisterâʹsttemkonttra pååʹštaddrõõzzin PL 23, 00023 Riikksuåvtõs leʹbe jååʹttemaddrõõzzin Ritarikatu 2 B, Heʹlssen leʹbe neʹttpååʹštin kirjaamo@vnk.fi.